தேவார வைப்புத் தலங்கள்

வைப்புத் தலங்கள் இருப்பிடம் மற்றும் விபரங்கள்
பற்றிக் கூறும் இணையதளம்

தேவார வைப்புத் தலங்கள் பெயர்கள்
அதிகமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதிகங்கள். ...

தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி


சுந்தரர் பதிகம் - 7-ம் திருமுறை, 12வது பதிகம்

1. வீழக் காலனைக் கால்கொடு பாய்ந்த விலங்கலான்
கூழை ஏறுகந்தான் இடங் கொண்டது கோவலூர்
தாழையூர் தகட்டூர் தக்களூர் தருமபுரம்
வாழை காய்க்கும் வளர் மருகல் நாட்டு மருகலே.

2. அண்டத்து அண்டத்தின் அப்புறத்தாடும் அமுதன் ஊர்
தண்டந்தோட்டம் தண்டங்குறை தண்டலை ஆலங்காடு
கண்டல் முண்டல்கள் சூழ்கழிப்பாலை கடற்கரை
கொண்டல் நாட்டுக் கொண்டல் குறுக்கை நாட்டுக் குறுக்கையே.

3. மூலனூர் முதலாய முக்கண்ணன் முதல்வன் ஊர்
நாலனூர் நரை ஏறுகந்தேறிய நம்பன் ஊர்
கோல நீற்றன் குற்றாலம் குரங்கணின் முட்டமும்
வேலனூர் வெற்றியூர் வெண்ணிக் கூற்றத்து வெண்ணியே.

4. தேங்கூரும் திருச்சிற்றம்பலமும்
சிராப்பள்ளி பாங்கூர் எங்கள் பிரான் உறையும்
கடம்பந்துறை பூங்கூரும் பரமன் பரஞ்சோதி
பயிலும் ஊர் நாங்கூர் நாட்டு நாங்கூர் 
நறையூர் நாட்டு நறையூரே.

5. குழலை வென்ற மொழிமடவாளை ஓர் கூறனாம்
மழலை யேற்று மணாளன் இடம் தட மால்வரைக்
கிழவன் கீழை வழி பழையாறு கிழையமும்
மிழலை நாட்டு மிழலை வெண்ணி நாட்டு மிழலையே.

6. தென்னூர் கைம்மைத் திருச்சுழியற்றிருக் கானப்பேர்
பன்னூர் புக்குறையும் பரமற்கிடம் பாய்நலம்
என்னூர் எங்கள் பிரான் உறையும் திருத்தேவனூர்
பொன்னூர் நாட்டுப் பொன்னூர் புரிசை நாட்டுப் புரிசையே.

7. ஈழ நாட்டு மாதோட்டம் தென்னாட்டி இராமேச்சுரம்
சோழ நாட்டுத் துருத்தி நெய்த்தானம் திருமலை
ஆழியூரன நாட்டுக்கெல்லாம் அணியாகிய
கீழையில் அரனார்க்கு இடம் கிள்ளிகுடி யதே.

8. நாளும் நன்னிலம் தென்பனையூர் வடகஞ்சனூர்
நீள நீள்சடையான் நெல்லிக்காவு நெடுங்களம்
காள கண்டன் உறையும் கடைமுடி கண்டியூர்
வேளா நாட்டு வேளூர் விளத்தூர் நாட்டு விளத்தூரே.

9. தழலு மேனியன் தையலொர் பாகம் அமர்ந்தவன்
தொழலுந் தொல்வினை தீர்க்கின்ற சோதி சோற்றுத்துறை 
கழலுங் கோவை யுடையவன் காதலிக்கும் இடம் 
பழனம் பாம்பணி பாம்புரம் தஞ்சை தஞ்சாக்கையே.

10. மைகொள் கண்டன் எண்டோளன் முக்கண்ணன் 
வலஞ்சுழி பைகொள் வாளர வாட்டித் திரியும் 
பரமனூர் செய்யில் வாளைகள் பாய்ந்துகளும் திருப்புன்கூர்
நன் றையன் மேய பொழில்அணி ஆவடு துறையதே.

11. பேணி நாடத னிற்றிரியும்பெரு மான்றனை
ஆணையா அடியார்கள் தொழப்படும் ஆதியை
நாணிஊரன் வனப்பகை அப்பன் வன்றொண்டன் சொல்
பாணியால் இவை ஏத்துவார் சேர் பரலோகமே.

இப்பதிகத்தில் குறிப்பிடப்படும் தாழையூர், தகட்டூர், தக்களூர், தண்டந்தோட்டம், தண்டங்குறை, கொண்டல், மூலனூர், முதல்வனூர், நாலனூர், வேலனூர், வெற்றியூர், தேங்கூர், பாங்கூர், பூங்கூர், நாங்கூர், கீழைவழி, பழையாறு, கிழையம், மிழலை நாட்டிலுள்ள மிழலை, வெண்ணி நாட்டிலுள்ள மிழலை, தென்னூர் , பன்னூர், தேவனூர், பொன்னூர், புரிசை, திருமலை, ஆழியூர், கீழையில், கிள்ளிகுடி, வேளூர், விளத்தூர், தஞ்சை, தஞ்சாக்கை, முதலியவை வைப்புத் தலங்கள் ஆக கூறப்படுகின்றன.