தேவார வைப்புத் தலங்கள்

வைப்புத் தலங்கள் இருப்பிடம் மற்றும் விபரங்கள்
பற்றிக் கூறும் இணையதளம்

தேவார வைப்புத் தலங்கள் பெயர்கள்
அதிகமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதிகங்கள். ...

தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி


திருநாவுக்கரசர் பதிகம் - 6-ம் திருமுறை, 70வது பதிகம்

1. தில்லைச் சிற்றம்பலமும் செம்பொன் பள்ளி
தேவன்குடி சிராப்பள்ளி தெங்கூர்
கொல்லிக் குளிர் அறைப்பள்ளி கோவல்
வீரட்டங் கோகரணம் கோடிகாவும்
முல்லைப் புறவம் முருகன்பூண்டி
முழையூர் பழையாறை சத்திமுற்றம்
கல்லில் திகழ் சீர் ஆர் காளத்தியும்
கயிலாயநாதனையே காணலாமே.

2. ஆரூர் மூலட்டானம் ஆனைக்காவும்
ஆக்கூரில் தான்தோன்றி மாடம் ஆவூர்
பேரூர் பிரமபுரம் பேராவூரும்
பெருந்துறை காம்பீலி பிடவூர் பேணுங்
கூரார் குறுக்கைவீரட்டானம்மும்
கோட்டூர் குடமூக்குக் கோழம்பமும்
கார் ஆர் கழுக்குன்றும் கானப்பேரும்
கயிலாயநாதனையே காணலாமே.

3. இடைமருது ஈங்கோய் இராமேச்சரம்
இன்னம்பர் ஏரிடவை ஏமப்பேறூர்
சடைமுடி சாலைக்குடி தக்களூர்
தலையாலங்காடு தலைச்சங்காடு
கொடுமுடி குற்றாலம் கொள்ளம்பூதூர்
கோத்திட்டை கோட்டாறு கோட்டுக்காடு
கடைமுடி கானூர் கடம்பந்துறை
கயிலாயநாதனையே காணலாமே.

4. எச்சில்இளமர் ஏமநல்லூர்
இலம்பையங்கோட்டூர் இறையான்சேரி
அச்சிறுபாக்கம் அளப்பூர் அம்பர்
ஆவடுதண்துறை அழுந்தூர் ஆறை
கைச்சினம் கற்குடி கச்சூர் ஆலக்
கோயில் கரவீரம் காட்டுப் பள்ளி
கச்சிப் பலதளியும் ஏகம்பத்தும்
கயிலாயநாதனையே காணலாமே.

5. கொடுங்கோளூர் அஞ்சைக்களம் செங்குன்றூர்
கொங்கணம் குன்றியூர் குரக்குக்காவும்
நெடுங்களம் நன்னிலம் நெல்லிக்காவும்
நின்றியூர் நீடூர் நியமநல்லூர்
இடும்பாவனம் எழுமூர் ஏழூர் தோழூர்
எறும்பியூர் ஏர் ஆரும் ஏமகூடம்
கடம்பை இளங்கோயில் தன்னினுள்ளுன்ங்
கயிலாயநாதனையே காணலாமே.

6. மண்ணிப்படிக்கரை வாழ்கொளிபுத்தூர்
வக்கரை மந்தாரம் வாரணாசி
வெண்ணி விளத்தொட்டி வேள்விக்குடி
விளமர் விராடபுரம் வேட்களத்தும்
பெண்ணை அருள் துறைதண் பெண்ணா கடம்
பிரம்பில் பெரும்புலியூர் பெருவேளூரும்
கண்ணை களர்காறை கழிப்பாலையும்
கயிலாயநாதனையே காணலாமே.

7. வீழிமிழலை வெண்காடு வேங்கூர்
வேதிகுடி விசயமங்கை வியலூர்
ஆழி அகத்தியான்பள்ளி அண்ணா
மலை ஆலங்காடும் அரதைப்பெரும்
பாழி பழனம் பனந்தாள் பாதாளம்
பராய்த்துறை பைஞ்ஞீலி பனங்காட்டூர் தண்
காழி கடல்நாகைக்காரோணத்தும்
கயிலாயநாதனையே காணலாமே.

8. உஞ்சேனை மாகாளம் ஊறல் ஓத்தூர்
உருத்திரகோடி மறைக்காட்டுள்ளும்
மஞ்சார் பொதியின்மலை தஞ்சை வழுவூர்
வீரட்டம் மாதானம் கேதாரத்தும்
வெஞ்சமாக்கூடல் மீயச்சூர் வைகா
வேதீச்சுரம் விவீச்சுரம் வெற்றியூரும்
கஞ்சனூர் கஞ்சாறு பஞ்சாக்கையும்
கயிலாயநாதனையே காணலாமே.

9. திண்டீச்சரம் சேய்ஞலூர் செம்பொன்பள்ளி
தேவூர் சிரபுரம் சிற்றேமம் சேறை
கொண்டீச்சரம் கூந்தலூர் கூழையூர் கூடல்
குருகாவூர் வெள்ளடை குமரிகொங்கு
அண்டர் தொழும் அதிகை வீரட்டானம்
ஐயாறு அசோகந்தி ஆமாத்தூரும்
கண்டியூர் வீரட்டம் கருகாவூரும்
கயிலாயநாதனையே காணலாமே.

10. நறையூரில் சித்தீச்சரம் நள்ளாறு
நாரையூர் நாகேச்சரம் நல்லூர் நல்ல
துறையூர் சோற்றுத்துறை சூலமங்கை
தோணிபுரம் துருத்தி சோமேச்சரம்
உறையூர் கடல் ஒற்றியூர் ஊற்றத்தூர்
ஓமாம்புலியூர் ஓர் ஏடகத்தும்
கறையூர் கருப்பறியல் கன்றாப்பூரும்
கயிலாயநாதனையே காணலாமே.

11. புலிவலம் புத்தூர் புகலூர் புன்கூர்
புறம்பயம் பூவணம் பொய்கைநல்லூர்
வலிவலம் மாற்பேறு வாய்மூர் வைகல்
வலஞ்சுழி வாஞ்சியம் மருகல் வன்னி
நிலம் மலி நெய்த்தானத்தோமு எத்தானத்தும்
நிலவு பெருங்கோயில் பல கண்டால் தொண்டீர்
கலிவலி மிக்கோனைக் கால் விரலால் செற்ற
கயிலாயநாதனையே காணலாமே.

இப்பதிகத்தில் குறிப்பிடப்படும் தேவன்குடி, அறைப்பள்ளி, பேரூர், பேராவூர், காம்பீலி, பிடவூர், கோட்டூர், ஏமப்பேறூர், சடைமுடி, சாலைக்குடி, தக்களூர், கோத்திட்டை, கோட்டுக்காடு, ஏமநல்லூர், இறையான்சேரி, அளப்பூர், ஏகம்பத்து, கொடுங்கோளூர், செங்குன்றூர், கொங்கணம், குன்றியூர், நியமநல்லூர், எழுமூர், ஏழூர், தோழூர், ஏர், ஏமகூடம், வக்கரை மந்தாரம், வாரணாசி, விளத்தொட்டி, விராடபுரம், பிரம்பில், கண்ணை, உஞ்சேனை மாகாளம், உருத்திரகோடி, தஞ்சை, வழுவூர், மாதானம், வேதீச்சுரம், விவீச்சுரம், வெற்றியூர், கஞ்சாறு, பஞ்சாக்கை, திண்டீச்சரம், கூந்தலூர், கூழையூர், குமரிகொங்கு, அசோகந்தி, சூலமங்கை, சோமேச்சரம், ஊற்றத்தூர், கறையூர், புலிவலம், பொய்கைநல்லூர், முதலியவை வைப்புத் தலங்கள் ஆக கூறப்படுகின்றன.