தேவார வைப்புத் தலங்கள்

வைப்புத் தலங்கள் இருப்பிடம் மற்றும் விபரங்கள்
பற்றிக் கூறும் இணையதளம்

தேவார வைப்புத் தலங்கள் பெயர்கள்
அதிகமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதிகங்கள். ...

தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி


திருஞானசம்பந்தர் பதிகம் - 2-ம் திருமுறை, 39வது பதிகம்

1. ஆரூர் தில்லையம்பலம் வல்லம் நல்லம் வடகச்சியும் அச்சிறுபாக்கம் நல்ல
கூரூர் குடவாயில் குடந்தை வெண்ணி கடல்சூழ் கழிப்பாலை தென்கோடி பீடார்
நீர் ஊர் வயல் நின்றியூர் குன்றியூரும், குருகாவையூர் நாரையூர் நீடுகானப்
பேரூர் நல் நீள் வயல் நெய்த்தானமும் பிதற்றாய் பிறைசூடி தன் பேரிடமே.

2. அண்ணாமலை ஈங்கோயும் அத்தி முத்தாறு அகலா முதுகுன்றம் கொடுங்குன்றமும்
கண் ஆர் கழுக்குன்றம் கயிலை கோணம் பயில் கற்குடி காளத்தி வாட்போக்கியும்
பண் ஆர் மொழி மங்கை ஓர் பங்கு உடையான் பரங்குன்றம் பருப்பதம் பேணி நின்றே
எண்ணாய் இரவும் பகலும் இடும்பைக்கடல் நீந்தலாம் காரணமே.

3. அட்டானம் என்று ஓதிய நாலிரண்டும் அழகன் உறை கா அனைத்தும் துறைகள்
எட்டு ஆம் திருமூர்த்தியின் காடு ஒன்பதும் குளம் மூன்றும் களம் அஞ்சும் பாடிநான்கும்
மட்டு ஆர் குழலாள் மலைமங்கைபங்கன் மதிக்கும் இடமாகிய பாழி மூன்றும்
சிட்டானவன் பாசூர் என்றே விரும்பாய் அரும்பாவங்கள் ஆயின தேய்ந்து அறவே.

4. அறப்பள்ளி அகத்தியான் பள்ளி வெள்ளைப் பொடிப்பூசி ஆறு அணிவான் அமர் காட்டுப்பள்ளி
சிறப்பள்ளி சிராப்பள்ளி செம்பொன்பள்ளி திருநனிபள்ளி சீர் மகேந்திரத்துப்
பிறப்பு இல்லவன் பள்ளி வெள்ளச் சடையான் விரும்பும் இடைப்பள்ளி வண் சக்கரம் மால்
உறைப்பால் அடி போற்றக் கொடுத்த பள்ளி உணராய் மட நெஞ்சமே உன்னி நின்றே.

5. ஆறை வடமாகறல் அம்பர் ஐயாறு அணி ஆர் பெருவேளுர் விளமர் தெங்கூர்
சேறை துலை புகலூர் அகலாது இவை காதலித்தான அவன் சேர்பதியே
***********
***********

6. மன வஞ்சர் மற்று ஓட முன் மாதர் ஆரும் மதிகூர் திருக்கூடலில் ஆலவாயும்
இன வஞ்சொல் இலா இடைமாமருதும்  இரும்பைப்பதி மாகாளம் வெற்றியூரும்
கனம் அஞ்சின மால் விடையான் விரும்பும் கருகாவூர் நல்லூர் பெரும்புலியூர்
தன மென்சொலில் தஞ்சம் என்றே நினைமின் தவம் ஆம் மலம் ஆயின தான அறுமே.

7. மாட்டூர் மடப் பாச்சிலாச்சிராமம் மயிண்டீச்சரம், வாதவூர் வாரணாசி, 
காட்டூர் கடம்பூர் படம்பக்கம் கொட்டும் கடல் ஒற்றியூர் மற்று உறையூர் அவையும்
கோட்டூர் திரு ஆமாத்தூர் கோழம்பமும் கொடுங்கோவலூர், திருக்குணவாயில்.
***********

8. ***********
குலாவு திங்கள் சடையான் குளிரும் பரிதிநியமம்
போற்றூர் அடியார் வழிபாடு ஒழியாத் தென் புறம்பயம் பூவணம் பூழியூரும்
காற்று ஊர் வரை அன்று எடுத்தான் முடிதோள் நெரித்தான் உறை கோயில்என்று என்று நீ கருதே.

9. நெற்குன்றம் ஓத்தூர் நிறைநீர் மருகல் நெடுவாயில் குறும்பலா நீடு திரு
நற்குன்றம் வலம்புரம் நாகேச்சுரம் நளிர்சோலை உஞ்சேனை மாகாளம் வாய்மூர்
கல்குன்றம் ஒன்று ஏந்தி மழை தடுத்த கடல்வண்ணனும் மா மலரோனும் காணாச்
சொற்கு என்றும் தொலைவு இலாதான் உறையும் குடமூக்கு என்று சொல்லிக் குலாவுமினே.

10. குத்தங்குடி வேதிகுடி புனல்சூழ் குருந்தங்குடி தேவன்குடி மருவும்
அத்தங்குடி தண் திரு வண்குடியும் அலம்பும் சலம் தன் சடைவைத்து உகந்த
நித்தன் நிமலன் உமையோடும் கூட நெடுங்காலம் உறைவிடம் என்று சொல்லாப்
புத்தர் புறம் கூறிய புன் சமணர் நெடும் பொய்களை விட்டு நினைந்து உய்மினே.

அம்மானை அருந்தவம் ஆகிநின்ற அமரர் பெருமான் பதியான உன்னிக்
கொய்ம்மா மலர்ச்சோலை குலாவு கொச்சைக்கு இறைவன் சிவஞானசம்பந்தன் சொன்ன
இம்மாலை ஈர்ஐந்தும் இரு நிலத்தில் இரவும் பகலும் நினைந்து ஏத்தி நின்று
விம்மா வெருவா விரும்பும் அடியார் விதியார் பிரியார் சிவன்சேவடிக்கே.

இப்பதிகத்தில் குறிப்பிடப்படும் கூரூர், குருகாவையூர், தென்கோடி, குன்றியூர், அறப்பள்ளி, வெற்றியூர், மயிண்டீச்சரம், வாதவூர், வாரணாசி, காட்டூர், கொடுங்கோவலூர், குணவாயில், நெற்குன்றம், நற்குன்றம், உஞ்சேனை மாகாளம், குத்தங்குடி, குருந்தங்குடி, அத்தங்குடி, வண்குடி முதலியவை வைப்புத் தலங்கள் ஆக கூறப்படுகின்றன.